Wayflyer Privacy verklaring

1. Welkom bij de Wayflyer Privacy verklaring
2. Onze rol als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens
3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
4. Doeleinden en rechtsgrondslagen van de gegevensverwerking
5. Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?
6. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken
7. Openbaarmaking van uw persoonsgegevens
8. Internationale doorgifte van gegevens
9. Gegevensbeveiliging
10. Bewaring van gegevens
11. Uw wettelijke rechten
12. Woordenlijst
13. Wijzigingen in de privacyverklaring

1. Welkom bij de Wayflyer Privacy verklaring

1.1 Wayflyer Limited, handelend als "Wayflyer", (inclusief bedrijven die gecontroleerd worden door, of onder gemeenschappelijke controle staan met Wayflyer Limited, gezamenlijk aangeduid als de Wayflyer Groep) respecteert jouw privacy en doet er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Deze Privacy Notice informeert je over hoe wij omgaan met je persoonlijke gegevens en vertelt je over je privacy rechten en hoe de wet je beschermt.

Gebruik de verklarende woordenlijst om de betekenis te begrijpen van sommige termen die in deze Privacymededeling worden gebruikt.

1.2 Deze Privacy Verklaring is bedoeld om u te informeren over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken door uw gebruik van de websites van Wayflyer (inclusief alle websites van de Wayflyer groep, mobiele applicaties, of elke site die door Wayflyer wordt beheerd in samenwerking met een commerciële partner die Wayflyer diensten aanbiedt), inclusief alle gegevens die u verstrekt als onderdeel van onze online sollicitatieprocedure, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief of ander marketingmateriaal, door een vraag te stellen, door gebruik te maken van andere online diensten of door te solliciteren naar een functie bij Wayflyer.

1.3 Deze Privacy Verklaring moet worden gelezen in samenhang met het beleid en de procedures die Wayflyer hanteert voor de naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

1.4 Wayflyer is niet alleen gebonden aan de letter van de wet, maar ook aan de geest van de wet en hecht veel belang aan de correcte, wettige en eerlijke behandeling van alle persoonlijke gegevens en aan het respecteren van de wettelijke rechten, privacy en vertrouwen van alle personen met wie zij te maken heeft.

1.5 De websites van Wayflyer en de diensten van Wayflyer zijn niet bedoeld voor consumenten.

1.6 Het is belangrijk dat u deze Privacykennisgeving leest samen met elke andere Privacykennisgeving of kennisgeving van eerlijke verwerking die wij bij specifieke gelegenheden kunnen verstrekken wanneer wij persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken. Deze Privacykennisgeving is een aanvulling op de andere kennisgevingen en is niet bedoeld om deze te vervangen.

2. Onze rol als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens

2.1 Deze Privacy verklaring is opgesteld namens Wayflyer Ltd, handelend onder de naam "Wayflyer", met het hoofdkantoor in One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, D01X9R7, Ierland. Ons bedrijfsregistratienummer is 602786. Wayflyer Limited, handelend onder de naam "Wayflyer", is de verantwoordelijke voor de doeleinden van deze Privacy Notice en voor de verwerking van persoonsgegevens verzameld door leden van de Wayflyer Group.

2.2 Als u vragen hebt over deze Privacykennisgeving, met inbegrip van verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met privacy@wayflyer.com.

2.3 U hebt te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij willen echter graag de kans krijgen om uw problemen op te lossen voordat u zich tot een toezichthoudende autoriteit wendt.

2.4 Links van derden: Deze website kan links bevatten naar websites, plug-ins en toepassingen van derden. Door op die links te klikken of die verbindingen in te schakelen, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

3.1. Onder persoonsgegevens of persoonlijke informatie wordt verstaan iedere informatie over een persoon aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens) vallen hier niet onder. Wayflyer levert business to business diensten. Om deze diensten te kunnen leveren, en om te kunnen communiceren met onze zakelijke klanten, hebben we informatie nodig over werknemers, directeuren en andere functionarissen van deze bedrijven. We verwerken ook gegevens van individuen die interactie hebben met Wayflyer, hetzij door direct contact met ons, via de websites van Wayflyer of via social media.

3.2 Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en doorgeven, die wij als volgt hebben gegroepeerd:

 1. Identiteitsgegevens omvatten voornaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatiecode, titel en geboortedatum.
 2. Contactgegevens zijn onder meer factuuradres, e-mailadres en telefoonnummers.
 3. Financiële gegevens omvatten bankrekening- en betaalkaartgegevens.
 4. Toegangsgegevens omvatten gebruikersnaam, login en wachtwoordgegevens voor uw Bankrekening, Kaartverwerkersrekening en andere diensten van derden (waaronder, maar niet beperkt tot, Adwords, Facebook, Google Analytics, Shopify, Stripe en andere accounts die van tijd tot tijd vereist kunnen zijn), door u aan ons verstrekt als onderdeel van het Online Aanvraagproces.
 5. Transactiegegevens omvatten details over betalingen aan en van u en andere details over diensten die u bij ons hebt gekocht.
 6. Technische gegevens omvatten internet protocol (IP) adres, uw login gegevens, browser type en versie, tijdzone instelling en locatie, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot Wayflyer websites.
 7. Profielgegevens omvatten uw gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen van diensten of bestellingen door u, uw interesses, voorkeuren, feedback en reacties op enquêtes.
 8. Gebruiksgegevens omvatten informatie over hoe u de websites van Wayflyer gebruikt.
 9. Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en onze derde partijen en uw communicatievoorkeuren.
 10. Aanwervingsgegevens: wanneer u in aanmerking komt voor een functie bij Wayflyer, worden cv-gegevens verwerkt.
 11. Records van gesprekken met onze klantenserviceteams, inclusief gespreksopnames, wanneer u opmerkingen en meningen met ons deelt, ons vragen stelt of een klacht indient, inclusief wanneer u ons belt, houden we dit bij. Dit omvat wanneer u ons e-mails of brieven stuurt, ons ondersteuningsteam belt of contact met ons opneemt via sociale media.

5. Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

Wij gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, onder meer via:

a. Directe interacties. U kunt ons uw identiteits-, contact- en financiële gegevens meedelen door formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat

 1. maak een account aan;
 2. deelnemen aan de online sollicitatieprocedure;
 3. abonneer u op onze publicaties;
 4. te vragen dat u marketingmateriaal wordt toegezonden;
 5. meedoen aan een promotie of enquête;
 6. solliciteer naar een job in Wayflyer;
 7. geef ons wat feedback; of
 8. een vraag stellen via het Contactformulier.

b. Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens uw interactie met een website van Wayflyer kunnen wij automatisch Technische Gegevens verzamelen over uw apparatuur, browsehandelingen en patronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies (in overeenstemming met ons Cookiebeleid), serverlogs en andere soortgelijke technologieën. Wij kunnen ook Technische Gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die gebruik maken van onze cookies.

c. Derden of openbare bronnen. Wij kunnen contact-, financiële en transactiegegevens ontvangen van aanbieders van technische, betalings- en leveringsdiensten zoals Realex of Stripe, andere aanbieders van analyses, openbare registers of openbare sociale mediasites zoals LinkedIn en tools voor het genereren van contacten zoals Apollo, Cognism, Lusha, RocketReach, SignalHire, ZoomInfo en Adapt.

6. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

6.1 Wettelijke basis. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken wanneer de wet ons dat toestaat. Meestal zullen wij uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden gebruiken

 1. Wij hebben het nodig om de overeenkomst die wij met u gaan sluiten of hebben gesloten, uit te voeren;
 2. Het is noodzakelijk voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten wegen niet zwaarder dan deze belangen;
 3. Wanneer wij moeten voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting.

In het algemeen vertrouwen wij niet op toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens, anders dan in verband met het verzenden van bepaalde marketingcommunicatie naar u via e-mail of sms. U hebt het recht om uw toestemming voor marketing op elk moment in te trekken door contact met ons op te nemen via privacy@wayflyer.com.

6.2 Marketingcommunicatie van ons

Wij kunnen uw Identiteits-, Contact-, Technische, Profiel- en Gebruiksgegevens gebruiken om ons een beeld te vormen van wat wij denken dat u wilt of nodig hebt, of wat voor u interessant kan zijn. Zo beslissen wij welke producten, diensten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn.

6.3 Uitschrijven

Wij bieden u keuzes met betrekking tot bepaalde vormen van gebruik van persoonsgegevens, met name op het gebied van marketing en reclame. U kunt ons of eerder gemachtigde derden op elk moment vragen om te stoppen met het sturen van marketingberichten door contact met ons op te nemen via privacy@wayflyer.com.

6.4 Cookies

U kunt uw browser of uw cookievoorkeurencentrum zo instellen dat alle of sommige browsercookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer websites cookies plaatsen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, is het mogelijk dat sommige delen van deze website ontoegankelijk worden of niet goed werken. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u naar ons Cookiesbeleid.

6.5 Verandering van doel

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij ze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Indien u uitleg wenst over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, kunt u contact met ons opnemen via privacy@wayflyer.com.

Als we uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de wettelijke basis uitleggen die ons toestaat dit te doen.

Houd er rekening mee dat we uw persoonsgegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, als dit wettelijk is vereist of toegestaan.

7. Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

7.1 Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten delen met de partijen die hieronder worden genoemd:

 1. Interne derden zoals vermeld in de verklarende woordenlijst
 2. Externe derden zoals vermeld in de verklarende woordenlijst

7.2 Derden in de loop van een overname, fusie, investering in aandelen, of soortgelijke zakelijke transactie; en

7.3 Derden aan wie wij delen van ons bedrijf of onze activa verkopen, overdragen of fuseren; ook kunnen wij trachten andere bedrijven over te nemen of met hen te fuseren; als er een verandering optreedt in ons bedrijf, dan kunnen de nieuwe eigenaars of de nieuw overgenomen bedrijven uw persoonsgegevens gebruiken op dezelfde manier als in deze Privacykennisgeving is uiteengezet.

Wij eisen van alle derden dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en dat zij deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken en staan hen alleen toe uw persoonsgegevens te verwerken voor gespecificeerde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

8. Internationale doorgifte van gegevens

Wanneer wij uw persoonsgegevens uit de Europese Economische Ruimte ("EER") doorgeven, zorgen wij voor een vergelijkbare mate van bescherming door gebruik te maken van specifieke contracten die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in de Europese Unie (bekend als de standaardcontractbepalingen).

9. Gegevensbeveiliging

9.1 Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt of op ongeoorloofde wijze toegankelijk worden gemaakt, gewijzigd of openbaar gemaakt worden. Bovendien beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, agenten, contractanten en andere derden die een zakelijke noodzaak hebben om te weten. Zij zullen uw persoonsgegevens alleen in onze opdracht verwerken en zij zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

9.2 Wij hebben procedures ingesteld om elke vermoedelijke inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en elke toepasselijke toezichthoudende autoriteit of andere regelgevende instanties op de hoogte brengen van een inbreuk wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

10. Bewaring van gegevens

10.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld en in overeenstemming met ons interne beleid inzake gegevensbewaring, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen.

10.2 Om de geschikte bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of bekendmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij die doeleinden met andere middelen kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

10.3 Volgens de wet moeten wij basisinformatie over onze klanten (met inbegrip van contact-, identiteits-, financiële en transactiegegevens) gedurende zeven jaar nadat zij geen klant meer zijn, bewaren voor fiscale en andere wettelijke doeleinden.

10.4 In bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen om uw gegevens te wissen: zie hieronder voor meer informatie.

10.5 In bepaalde omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat zij niet langer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoek of statistische doeleinden, in welk geval wij deze informatie voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder u daarvan verder in kennis te stellen.

12. Woordenlijst

12.1 Wettelijke basis

 1. 'Gegevensbeschermingswetgeving' betekent alle toepasselijke gegevensbeschermings- en privacywetgeving die van tijd tot tijd van kracht is, met inbegrip van, zonder beperking en indien van toepassing, (i) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EURegulering 2016/679) ("GDPR"); (ii) de GDPR zoals deze deel uitmaakt van de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk krachtens sectie 3 van de European Union (Withdrawal)Act 2018 en de UK Data Protection Act 2018; (ii) de EU Privacy & Electronic Communications Directive 2002/58/EG; (iv) de California Consumer Privacy Act van 2018, alle nationale uitvoeringswetgeving en alle toepasselijke bindende richtsnoeren en praktijkcodes die door een toezichthoudende autoriteit of andere relevante regelgevende instantie zijn uitgevaardigd.'
 2. "persoonsgegevens" : iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (een "betrokkene"); als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator, of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 3. 'Legitiem belang' betekent het belang van ons bedrijf bij het uitvoeren en beheren van ons bedrijf om ons in staat te stellen u het beste aanbod en de beste en meest veilige ervaring te bieden; wij zorgen ervoor dat wij alle mogelijke gevolgen voor u (zowel positief als negatief) en uw rechten overwegen en tegen elkaar afwegen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen; wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij de gevolgen voor u zwaarder wegen dan onze belangen (tenzij wij uw toestemming hebben of anderszins bij wet verplicht of toegestaan zijn); u kunt meer informatie krijgen over hoe wij onze legitieme belangen afwegen tegen de mogelijke gevolgen voor u met betrekking tot specifieke activiteiten door contact met ons op te nemen via privacy@wayflyer.com
 4. Uitvoering van een overeenkomst": het verwerken van uw gegevens wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat een dergelijke overeenkomst wordt gesloten.
 5. "Voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting" betekent het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

12.2 Derden

 1. Interne Derden; andere bedrijven binnen de Wayflyer Groep die IT- en systeemadministratiediensten en marketingdiensten leveren aan de Wayflyer Groep.

b. Externe derden

 1. dienstverleners, zakenpartners en agentschappen die worden ingeschakeld om de in deze Privacymededeling beschreven diensten te verlenen, steeds binnen de voorwaarden van een passende overeenkomst tussen ons;
 2. professionele adviseurs die optreden als verwerkers of verantwoordelijken voor de verwerking, met inbegrip van advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars die advies-, bank-, juridische, verzekerings- en boekhoudkundige diensten verlenen; en
 3. de Revenue Commissioners in Ierland, regelgevende instanties en andere autoriteiten die optreden als in Ierland gevestigde verwerkers of gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken en die in bepaalde omstandigheden rapportage van verwerkingsactiviteiten verlangen.

13. Wijzigingen in de privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om onze Privacyverklaring op elk gewenst moment te wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen we deze publiceren en op deze pagina de nieuwe ingangsdatum van de Privacyverklaring vermelden. Controleer deze pagina van tijd tot tijd om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we aanbrengen, aangezien deze bindend voor u zijn.

Ingangsdatum 14 oktober 2022