Voorwaarden Wayflyer Platform

1. Het platform en de diensten2. Andere toepasselijke voorwaarden3. Wijzigingen in deze Platformvoorwaarden 4. Wijzigingen in het platform5. Toegang tot en gebruik van het Platform6. Onboarding7. Gebruik van uw inhoud8. Kwalificatie voor diensten9. Verlening van de Diensten10. Vertrouwelijkheid11. Intellectuele Eigendomsrechten12. Geen vertrouwen in informatie13. Aansprakelijkheid voor inbreuken14. Beperking van aansprakelijkheid15. Virussen16. Links en bronnen van derden in het Platform18. Gehele overeenkomst19. Toepasselijk recht20. Neem contact met ons op17. Algemeen

Voorwaarden Wayflyer Platform

Lees deze Platformvoorwaarden zorgvuldig door voordat u het Platform of de Diensten gebruikt.

"Vertrouwelijke Informatie"

Betekent alle niet-publieke informatie met betrekking tot Wayflyer of u, documentatie, technische informatie, software, zakelijke informatie, feedback, prijzen, rapporten, handelsgeheimen of knowhow of andere materialen van vertrouwelijke aard die door de ene partij aan de andere partij en in verband met de Platformvoorwaarden of de Diensten worden bekendgemaakt;

"Klant","u","uw"

betekent het bedrijf vermeld in het Onboarding proces, of een gebruiker van het Platform, zoals de context vereist;

"Overeenkomsten met klanten"

Betekent elke overeenkomst aangegaan tussen een groepsmaatschappij van Wayflyer en een klant voor een van de Platformdiensten;  

"Insights Services"

betekent de Wayflyer inzichten en analyse diensten geleverd aan klanten, waaronder het verstrekken van informatie en aanbevelingen over prestaties met behulp van belangrijke marketing- en transactiegegevens, en het gebruik van geaggregeerde niet-persoonlijke klantinformatie om te benchmarken op industrieel of geografisch niveau (en, samen met de Platform Diensten, en alle andere diensten, materialen, tools of functies die van tijd tot tijd door Wayflyer kunnen worden geleverd, de "Diensten");

"Onboarding"

betekent het proces van het indienen van RegistratieInformatie en het opzetten van een Klant Account op het Platform;

"PartnerschapSite"

Een website die de Wayflyer diensten aanbiedt en van tijd tot tijd wordt geëxploiteerd door Wayflyer in samenwerking met een van onze commerciële partners;

"Platform" betekent de Wayflyer website en/of mobiele applicatie, zoals van toepassing;

"Platformdiensten"

betekent alle diensten geleverd via hetPlatform, inclusief maar niet beperkt tot Wayflyer's Funder, Scaler, Wayflyer x TikTok, Freighter oplossingen en alle andere diensten die door ons van tijd tot tijd worden geleverd;

"Platformvoorwaarden"

betekent deze voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van het Platform en de Diensten, voor zover van toepassing;

"Registratie Informatie"

Betekent de persoonlijke en bedrijfsinformatie die Wayflyer naar eigen goeddunken vereist tijdens Onboarding en alle follow-up of verdere informatie die van tijd tot tijd wordt gevraagd;

"Verificatie Documentatie"

Betekent btw- of belastingnummer, oprichtingscertificaat, paspoorten en dergelijke die wij nodig hebben om uw registratiegegevens en identiteit te verifiëren; en

"Wayflyer", "wij" of "ons"

betekent Wayflyer Limited handelend onder de naam "Wayflyer" ("wij" of "ons"), geregistreerd in Ierland onder bedrijfsnummer 602786 en we zijn gevestigd in One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Ierland en met BTW nummer IE3392493WH, en bedrijven binnen de Wayflyer groep, afhankelijk van de context.

1. Het platform en de diensten

1.1 Deze Platformvoorwaarden (samen met de daarin genoemde documenten) bevatten de voorwaarden waaronder u gebruik kunt maken van het Platform, de Diensten en/of een Partnerschapssite, hetzij als gast, hetzij als geregistreerd gebruiker. Het gebruik van het Platform omvat het openen, browsen, het aanmaken van een account bij ons of anderszins registreren om gebruik te maken van onze Diensten.

1.2 Lees deze Platformvoorwaarden zorgvuldig door voordat u het Platform gaat gebruiken, aangezien deze van toepassing zijn op uw gebruik ervan.

1.3 Het Platform en de Diensten zijn bedoeld voor zakelijk gebruik en zijn niet gericht op individuele consumenten.

1.4 Door gebruik te maken van het Platform en/of Diensten bevestigt u dat u deze Platformvoorwaarden aanvaardt en dat u ermee instemt deze na te leven.

1.5 Indien u niet akkoord gaat met deze Platformvoorwaarden, dient u geen gebruik te maken van het Platform of de Diensten.

1.6 In aanvulling op deze Platform Voorwaarden, kunt u van tijd tot tijd Klantovereenkomsten met ons aangaan (inclusief, maar niet beperkt tot, onze Merchant Cash Advance Overeenkomst, Receivables Purchase and Service Agreement of andere overeenkomsten met betrekking tot andere door Wayflyer aangeboden diensten). Als er een conflict is tussen deze Platformvoorwaarden en een dergelijke andere klantovereenkomst, zal de laatste voorrang krijgen met betrekking tot de relevante diensten.

1.7 Deze Platformvoorwaarden, elke relevante Klantovereenkomst en alle andere documenten of mededelingen met betrekking tot de Diensten zullen elektronisch aan u worden verstrekt en het is een voorwaarde voor uw gebruik van de Diensten dat u deze in dat formaat aanvaardt. U aanvaardt verder dat al deze documentatie of overeenkomsten"schriftelijk" zijn in de zin van de European Communities (Directive 2000/31/EC) Regulations 2003 of vergelijkbaar in een ander rechtsgebied.

1.8 Wij raden u aan een kopie af te drukken van alle documentatie die u van ons ontvangt, zodat u deze later kunt raadplegen.

2. Andere toepasselijke voorwaarden

Deze Platformvoorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van het Platform en de Diensten:

 1. Onze Privacykennisgeving, waarin de voorwaarden worden uiteengezet waaronder wij persoonsgegevens verwerken die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt; 
 2. Onze Cookie Notice, met informatie over de cookies op het Platform;
 3. elke toepasselijke overeenkomst inzake gegevensverwerking, waarin de rechten en plichten worden uiteengezet die wij beiden hebben wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken;
 4. als u een website van het partnerschap gebruikt, of toegang krijgt tot de diensten via een derde partij, zijn de bedrijfsvoorwaarden en privacyverklaringen van die websites ook van toepassing op u en uw gebruik van de betreffende site; en
 5. elke toepasselijke klantenovereenkomst die wij met u aangaan.

3. Wijzigingen in deze Platformvoorwaarden

3.1 Wij kunnen deze Platformvoorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen en zullen u hiervan op de hoogte stellen door een bericht te plaatsen op het Platform. Indien u het Platform blijft gebruiken na wijzigingen of herzieningen van deze Platformvoorwaarden, geeft dit aan dat u akkoord gaat met de herziene voorwaarden.

3.2 Controleer deze pagina van tijd tot tijd om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij aanbrengen, aangezien deze bindend zijn voor u.

4. Wijzigingen in het platform

4.1 Wij kunnen het Platform of de Diensten van tijd tot tijd bijwerken en kunnen de inhoud te allen tijde wijzigen. Houd er echter rekening mee dat de inhoud van het Platform op elk moment verouderd kan zijn en dat wij niet verplicht zijn deze bij te werken.

4.2 Wij garanderen niet dat het Platform, of enige inhoud daarop, vrij zal zijn van fouten of omissies.

5. Toegang tot en gebruik van het Platform

5.1 Het Platform wordt gratis ter beschikking gesteld, op een "as is" en "as available" basis.

5.2 Wij garanderen niet dat het Platform, of enige inhoud daarop, altijd beschikbaar zal zijn of ononderbroken toegankelijk zal zijn. Wij kunnen het Platform of een deel daarvan zonder kennisgeving opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u indien om welke reden dan ook het Platform op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is.

5.3 U zult het Platform niet betreden of de Diensten gebruiken voor enig doel of op enige wijze die crimineel of onwettig is, inbreuk maakt op iemands recht, beledigend of ongepast is, het Platform of de Diensten verstoort, of anderszins verboden is door deze Platformvoorwaarden.

5.4 U zult het Platform of de Diensten niet in sublicentie geven, doorverkopen, leasen, overdragen of anderszins commercieel exploiteren of op enigerlei wijze concurreren met het Platform of de Diensten.

6.2 Uw registratiegegevens en verificatie

 • Om gebruik te kunnen maken van onze Diensten zullen wij u vragen het volgende te verstrekken tijdens het Onboarding proces:
  - de Registratie-informatie;
  - Verificatiedocumentatie zoals wij die nodig hebben;
  - toegang tot uw bankrekeningen en rekeningen bij uw eCommerce, betalingen en marketing- en analysediensten van derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Adwords, Facebook, Google Analytics, Shopify, Stripe en andere accounts die van tijd tot tijd nodig kunnen zijn); en
  - wij kunnen ook bepaalde informatie nodig hebben om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van de Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Acts 2010 en 2013.
 • U zult deze informatie actueel houden gedurende de periode dat u klant bij ons bent. U erkent dat als u dit niet doet, dit ons vermogen om u de Diensten te verlenen negatief kan beïnvloeden.
 • Het kan ook nodig zijn dat wij inlichtingen inwinnen over u en uw bedrijf, zoals kredietcontroles, identiteitsbevestiging en dergelijke. U geeft ons hierbij toestemming om alle controles uit te voeren die nodig zijn om ons in staat te stellen de Diensten aan u te verlenen.
 • Indien wij de vereiste verificaties niet kunnen uitvoeren, kunnen wij uw gebruik van de Diensten weigeren of stopzetten.
 • U garandeert dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.
 • U zult ons schadeloosstellen voor elk verlies dat wij lijden ten gevolge van uw niet-naleving van deze clausule 6

7. Gebruik van uw inhoud

7.1 Een klant die succesvol een klantaccount aanmaakt en onderhoudt kan van tijd tot tijd een financieringsaanbod van Wayflyer aanvragen, of een andere dienst die Wayflyer kan aanbieden.

7.2 Of een klant nu wel of niet een actieve klantovereenkomst heeft met Wayflyer, klanten kunnen hun Wayflyer account behouden en gebruiken en de Insights Services ontvangen.  

7.3 Klanten die gebruik maken van de Funding Services van Wayflyer komen ook in aanmerking voor een marketing consultatiegesprek, waarvoor ook de aan Wayflyer verstrekte informatie nodig is zoals beschreven in deze Platformvoorwaarden.

7.4 Om de Insights Diensten (inclusief het verstrekken van updates aan u over de prestaties van uw bedrijf, per e-mail) op een continue basis te kunnen leveren, zullen wij toegang behouden tot uw accounts bij diensten van derden (zoals beschreven in artikel 6.2(a)) tot het moment dat u actie onderneemt om onze toegang te verbreken.

7.5 In het geval dat een aanvraag voor Platform Diensten niet succesvol is, zullen wij (i) uw Registratie Informatie en (ii) Verificatie Documentatie bewaren voor een periode van twee jaar, voor het geval uw omstandigheden veranderen en u een geschikte kandidaat wordt voor onze Diensten of u vragen heeft.

7.6 Wij kunnen uw bedrijfsactiviteitengegevens (zijnde gegevens met betrekking tot uw bedrijfsactiviteiten onder de Klantovereenkomsten) ("Bedrijfsactiviteitengegevens") ook gebruiken voor onze zakelijke doeleinden, waaronder voor gebruik in marketingmateriaal, benchmarking of soortgelijke diensten om onze Diensten aan u en anderen te verbeteren.

7.7 Door het verstrekken van uw Bedrijfsgegevens verleent u ons hierbij een exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-overdraagbaar, royaltyvrij, wereldwijd recht en licentie voor toegang, gebruik, reproductie, creatie van afgeleide werken, weergave, distributie en anderszins volledige exploitatie van uw Bedrijfsgegevens voor onze zakelijke doeleinden (inclusief voor het testen en de-buggen).

7.8 U stemt ermee in dat wij u en uw commerciële informatie kunnen identificeren en bekendmaken (in voorkomend geval op vertrouwelijke basis) voor algemene rapportage- en risicodoeleinden zoals vereist door derden die met ons samenwerken om de Diensten te verlenen, zoals (bij wijze van voorbeeld) financiële instellingen en referentiebureaus.

7.9 U gaat ermee akkoord dat wij u als klant kunnen identificeren voor marketing- en publiciteitsdoeleinden. Als u hier niet mee instemt, stuur dan een e-mail naar info@wayflyer.com.

7.10 Alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden, afhankelijk van de betrokken persoonsgegevens, gedeeld op basis van het beginsel "voor de verwerking verantwoordelijke" of "voor de verwerking verantwoordelijke", en ons gebruik ervan wordt beheerst door de Privacykennisgeving en de Overeenkomst inzake gegevensverwerking (beschikbaar op aanvraag).

7.11 Indien u niet instemt met een van de in dit artikel 7 genoemde vormen van gebruik, dient u uw account bij ons te verwijderen, in welk geval u niet langer in aanmerking komt om de Diensten te ontvangen.

8. Kwalificatie voor diensten

8.1 U garandeert en verklaart hierbij dat:

 1. u betreedt het Platform of gebruikt de Diensten niet in een persoonlijke of consumenten hoedanigheid;
 2. u zult het Platform of de Diensten niet gebruiken op een wijze die bedoeld is om de functionaliteit ervan na te bootsen of soortgelijke diensten aan derden te verlenen;
 3. u zult alle informatie waar Wayflyer redelijkerwijs om vraagt, tijdig verstrekken;
 4. u de vereiste bevoegdheid hebt om alle in het kader van de Onboarding vereiste informatie te verstrekken en om namens uw bedrijf of andere rechtspersoon een contract te sluiten;
 5. alle informatie die u verstrekt in de Onboarding accuraat en actueel is en dat u ons op de hoogte zult stellen van wijzigingen in deze informatie of van wijzigingen in de omstandigheden van uw bedrijf;
 6. er zijn geen vonnissen tegen de Klant geregistreerd;
 7. de bankrekening van de Klant zich in het rechtsgebied van het bedrijf bevindt; en
 8. de Klant voldoet aan alle toepasselijke wetgeving.

8.2 U garandeert dat u namens de Klant de vereiste bevoegdheid heeft om gebruik te maken van de Diensten en om overeenkomsten in verband daarmee aan te gaan en dat de criteria in artikel 8.1 allemaal waar zijn met betrekking tot uw bedrijf.

9. Verlening van de Diensten

9.1 De promotie van de Diensten, de voltooiing van het Onboarding proces door u, het voldoen aan de kwalificatiecriteria in artikel 8, of enige latere communicatie van ons verplicht ons niet om Diensten aan u te verlenen. Alle Diensten worden naar eigen goeddunken verleend.

9.2 U bent als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van de Diensten voor uw gebruik. U bent als enige verantwoordelijk voor de resultaten verkregen door het gebruik van het Platform en de Diensten.

9.3 Alvorens u een Dienst aanvraagt of aanvaardt, dient u onafhankelijk juridisch, financieel en fiscaal advies in te winnen.

9.4 Alle garanties, vertegenwoordigingen, voorwaarden en alle andere voorwaarden van welke aard dan ook geïmpliceerd door statuut of gewoonterecht zijn, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, uitgesloten van deze Platformvoorwaarden.

10. Vertrouwelijkheid

10.1 Elke Partij ("Ontvangende Partij") erkent dat zij tijdens de uitvoering van haar taken onder de Platformvoorwaarden en in discussies of communicatie met betrekking tot de verlening van de Diensten, Vertrouwelijke Informatie kan verkrijgen van de andere Partij ("Bekendmakende Partij").

10.2 De Ontvangende Partij zal alle Vertrouwelijke Informatie als geheim, vertrouwelijk en bedrijfseigen behandelen en deze niet bekendmaken of gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bekendmakende Partij, anders dan specifiek vermeld in deze Platformvoorwaarden, aan de werknemers en aannemers van de Ontvangende Partij op een 'need to know' basis voor het uitvoeren van haar verplichtingen onder de Platformvoorwaarden, of zoals vereist door de wet. De Ontvangende Partij zal de procedures toepassen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht (en in ieder geval procedures die ten minste even streng zijn als die welke zij zou toepassen op haar eigen Vertrouwelijke Informatie) om te voorkomen dat Vertrouwelijke Informatie opzettelijk of door onachtzaamheid aan derden bekend wordt gemaakt. Niettegenstaande het voorgaande zal niets in de Platformvoorwaarden de openbaarmaking door de Ontvangende Partij of haar werknemers van informatie verhinderen die:

 1. voorafgaand aan de bekendmaking ervan aan de Ontvangende Partij publiekelijk bekend was of algemeen bekend werd of na bekendmaking aan de Ontvangende Partij algemeen bekend wordt, anders dan als gevolg van een schending door de Ontvangende Partij van een verplichting uit hoofde van de Platformvoorwaarden;
 2. was onafhankelijk ontwikkeld door de Ontvangende Partij zonder gebruik te maken van de Vertrouwelijke Informatie ontvangen onder de Platformvoorwaarden; of
 3. is te goeder trouw ontvangen van een derde die het recht heeft deze bekend te maken en die, voor zover de ontvangende partij weet, deze informatie niet heeft verkregen van de bekendmakende partij en die de ontvangende partij geen geheimhoudingsplicht oplegt met betrekking tot deze informatie.

10.3 De rechten en verplichtingen op grond van de Platformvoorwaarden met betrekking tot Vertrouwelijke Informatie gelden voor een periode van drie jaar na openbaarmaking. Behalve voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving, zal de Ontvangende Partij, op verzoek van de Bekendmakende Partij, alle Vertrouwelijke Informatie vernietigen of teruggeven.

10.4 De partijen erkennen dat niets in deze Platformvoorwaarden de partijen verplicht om door te gaan met een transactie of relatie en geldelijke schadevergoeding kan geen voldoende remedie zijn voor een schending.

10.5 In sommige gevallen delen wij bepaalde commerciële informatie over onze relatie met verwijzingspartners en andere potentiële partners waarmee wij vertrouwelijkheidsovereenkomsten hebben gesloten.

11. Intellectuele Eigendomsrechten

11.1 Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op het Platform en de Diensten, op het daarop gepubliceerde materiaal en op de Diensten. Deze werken worden beschermd door auteursrechtwetten en verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden.

11.2 U mag een redelijk aantal kopieën afdrukken, en mag uittreksels downloaden, van elke pagina(s) van het Platform voor uw persoonlijk gebruik en u mag de aandacht van anderen vestigen op inhoud geplaatst op het Platform.

11.3 U mag de papieren of digitale kopieën van materialen die u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele wijze wijzigen, en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of andere grafische elementen los van de begeleidende tekst gebruiken.

11.4 Onze status en die van geïdentificeerde medewerkers, als de auteurs van inhoud op het Platform moeten altijd worden erkend.

11.5 U mag geen enkel deel van de inhoud van het Platform gebruiken voor commerciële doeleinden.

11.6 Indien u enig deel van het Platform afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze Platformvoorwaarden, zal uw recht om het Platform en de Diensten te gebruiken onmiddellijk ophouden en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van de materialen die u hebt gemaakt, retourneren of vernietigen.

12. Geen vertrouwen in informatie

12.1 De inhoud op het Platform en aan u verstrekt in de loop van enige Diensten is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie. Het is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen. U moet professioneel of gespecialiseerd advies inwinnen voordat u enige actie onderneemt of nalaat op basis van de inhoud op het Platform of met betrekking tot de Diensten.

12.2 Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op het Platform bij te werken, geven wij geen verklaringen, garanties of waarborgen, expliciet of impliciet, dat de inhoud op het Platform nauwkeurig, volledig of up-to-date is.

13. Aansprakelijkheid voor inbreuken

13.1 Indien u enige bepaling van deze Platformvoorwaarden schendt, kunnen wij:

 1. uw toegang tot het Platform sluiten, opschorten of beperken; of
 2. weigeren een verzoek om Diensten te verwerken of Diensten die wij aan u verlenen te beëindigen.

13.2 U vrijwaart, stelt ons schadeloos en verdedigt ons, onze functionarissen, directeuren, aandeelhouders en vertegenwoordigers van en tegen alle aansprakelijkheid, schade, verlies, kosten of uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten en uitgaven) in verband met een claim die verband houdt met:

 1. uw schending van enige bepaling van deze Platformvoorwaarden of enige Klantovereenkomsten;
 2. uw gebruik van de Diensten; en
 3. de Registratiegegevens, de Verificatiedocumenten, of enige andere informatie die u ons verstrekt.

14. Beperking van aansprakelijkheid

14.1 Niets in deze Platformvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, of onze fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de Ierse wet.

14.2 Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten wij alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op het Platform of enige inhoud daarop, hetzij expliciet of impliciet.

14.3 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies of schade, hetzij contractueel, door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plichten, of anderszins, zelfs indien te voorzien, voortvloeiend uit of in verband met:

 1. gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, het Platform;
 2. gebruik van de Diensten; of
 3. gebruik van of vertrouwen op enige inhoud weergegeven op het Platform of de Diensten.

14.4 Onder voorbehoud van artikel 14.1 zijn wij niet aansprakelijk op grond van een contract, een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of voor schending van een wettelijke plicht of op enige andere wijze voor:

 1. economische verliezen (inclusief verlies van inkomsten, winsten, contracten, zaken of verwachte besparingen);
 2. verlies van goodwill of reputatie; of
 3. alle bijzondere, indirecte of gevolgschade in elk geval, ongeacht of deze schade al dan niet door de partijen werd overwogen op de datum waarop u zich registreerde op het Platform of zich inschreef voor de Diensten, of door u werd geleden of opgelopen als gevolg van of in verband met de levering van de Diensten

14.5 Met inachtneming van artikel 14.1, is onze totale aansprakelijkheid in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van wettelijke verplichtingen), verkeerde voorstelling van zaken (ongeacht of deze onschuldig of nalatig is), restitutie of anderszins, voortvloeiend uit de werking van het Platform, beperkt tot € 1.000,-. Aansprakelijkheid met betrekking tot de uitvoering of voorgenomen uitvoering van de Diensten zal onderworpen zijn aan de voorwaarden van Klantenovereenkomsten die specifiek betrekking hebben op de relevante Diensten.

14.6 Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, distributed denial-of-service attack, of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van het Platform of het downloaden door u van inhoud op het Platform, of op een website die daaraan gekoppeld is.

14.7 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar op het Platform wordt gelinkt. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als een goedkeuring door ons van deze gelinkte websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik van deze websites.

15. Virussen

15.1 Wij garanderen niet dat het Platform veilig of vrij van bugs of virussen zal zijn.

15.2 U bent verantwoordelijk voor de configuratie van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot het Platform. U dient uw eigen virusbeschermingssoftware te gebruiken.

15.3 U mag het Platform niet misbruiken door bewust virussen, trojans, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is te introduceren. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot het Platform, de server waarop het Platform is opgeslagen of enige server, computer of database verbonden met het Platform. U mag het Platform niet aanvallen via een denial-of-service aanval of een gedistribueerde denial-of-service aanval. Wij zullen een dergelijke inbreuk melden aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten en wij zullen met deze autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk zal uw recht om het Platform te gebruiken onmiddellijk ophouden.

17. Algemeen

17.1 Onze rechtsmiddelen onder deze Platformvoorwaarden zijn cumulatief en sluiten andere rechtsmiddelen waarop de partij rechtmatig aanspraak kan maken niet uit.

17.2 Indien wij niet aandringen op strikte naleving van enige bepaling van deze Platformvoorwaarden, betekent dit niet dat wij afzien van ons recht om in de toekomst strikte naleving daarvan te eisen.

17.3 Kennisgevingen zullen elektronisch worden verstrekt.

17.4 Indien een bepaling, clausule, zin, zinsdeel of woord hiervan, of de toepassing ervan in bepaalde omstandigheden, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal deze ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van dit document, of van de toepassing van een dergelijke bepaling, zin, clausule, zinsdeel of woord in alle andere omstandigheden.

18. Gehele overeenkomst

18.1 Deze Platformvoorwaarden en alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons en vervangen alle eerdere discussies, correspondentie, onderhandelingen, regelingen, afspraken en overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp ervan.

18.2 U erkent dat u door het aanvaarden van deze Platformvoorwaarden niet vertrouwt op, en geen rechtsmiddelen zult hebben met betrekking tot, enige vertegenwoordiging of garantie (ongeacht of deze onschuldig of door nalatigheid is gedaan) die niet in deze Platformvoorwaarden is opgenomen.

18.3 Niets in deze clausule zal enige aansprakelijkheid voor fraude beperken of uitsluiten.

19. Toepasselijk recht

Op deze Platformvoorwaarden is Iers recht van toepassing. U onderwerpt zich hierbij aan de exclusieve jurisdictie van de Ierse rechtbanken.

20. Neem contact met ons op

Om contact met ons op te nemen, kunt u een e-mail sturen naar info@wayflyer.com

Ingangsdatum 14 oktober 2022